تبلیغات
دوستدارن آیت الله العظمی آقای حاج آقا علی صافی - پیشوای اهل دین
پیشوای اهل دین

     حضرتین آیتین صافی

             رابطه حضرت آیت الله العظمی حاج آقا لطف الله صافی با مرحوم آیت الله العظمی آقای حاج آقا علی صافی گلپایگانی (قدس سره) مرید و مرادی بود. حضرت آیت الله حاج شیخ لطف الله صافی در سوگ برادر بزرگوارشان اشعاری را سروده اند که یکی از آنها غزل زیر می باشد که میتواند معرفی هم برای مرحوم آقا باشد.

یــا رب از بهر چه این خلقند اندر اضطراب              و این چه شور است وچه غوغا وچه سوز وانقلاب

هرکه رابینم به سوگ وماتم واندرعزااست           هر کسی از پیر و برنا خـسته جــان و دل کباب 

ثـلمه افتاده است در دین قَویم مصطفی               مــنکسف گــردیده آیــین هــدی را آفــتاب

سوی جنت رفته زین دار فنا مردی بزرگ               پـیشوای اهـل دین و مقتدای شیخ و شاب

آیــت یزدان  عــلی صـــافی  عـالیمقام                مـفخر اعـلام و شخص فقه و تفسیر و کتاب 

پــهلوان عــرصه مـیدان و ایـمان و جـهاد                قــهرمان دعــوت مــردم سـوی اســلام ناب

آنـکه در جـمع فـقیهان بود فـحلی نامدار                 و آنـکه در عـرفان و بینش بود آرایش ، صـواب

در مــقام نــصرت حــق او فـداکار و دلـیر                در گه ابــطال بـاطل، نــطق او فــصل الـخطاب 

خاص وعام ازمنبرارشادو وعظش بهره مند             عـــالم و جـاهل ز فـیض مــحضر او کـامــیاب

چاکر درگاه مــهدی حـضرت صاحب زمان                 دین از او مـعمور بـود و کاخ بـی دیـنی خراب 

لطفی صافی در این ماتم بود صاحب عزا               از صــمیم قـلب دارد ایــن دعــاء مــستجاب 

بارالهااین مصیبت گرچه جانکاه است وسخت           از تو میخواهیم صبر و اجر بی حد و حساب

لطف الله صافی