تبلیغات
دوستدارن آیت الله العظمی آقای حاج آقا علی صافی - احکام یاد گرفتن علوم و احکام مدارس اسلامی
احکام یاد گرفتن علوم و احکام مدارس اسلامی

مسأله 2884 ) تحصیل اعتقاد به اصول دین و مبانى اسلام بر هر مسلمان، واجب است.

مسأله 2885 ) یاد گرفتن و یاد دادن علوم و صنایعى كه مورد احتیاج عموم است و از طرف
شارع منع نشده، بلكه توصیه شده و همچنین علوم و صنایعى كه سبب قوّت و شوكت
جامعه مسلمین، و برترى قواى دفاعى آنها بر كفّار مى‏شود، بر همه واجب مؤكّد است به
وجوب كفائى، و باید مسلمانان به نحوى قوى شوند كه قطع طمع كفّار را از بلاد و نوامیس
و اعراض و اموال و معادن و ثروت خود بنمایند.

مسأله 2886 ) از مهمترین مطالب اسلامى، توجّه به وضع تعلیم و تربیت فرزندان و

مراقبت در حسن ترقّى و تكامل علمى و تربیتى آنها است.

مسأله 2887 ) فرستادن فرزندان به دبستان‏ها و دبیرستان‏ها و كودكستان هائى كه اسلامیّت
و امانت و علاقه‏مندى مؤسّس و معلّمان آنها به سنن اسلامى محرز و شناخته نشده و
معرض انحراف فكر و عقیده و فساد اخلاق باشد، جائز نیست.

مسأله 2888 ) كفّار حقّ ندارند در بلاد اسلام، مدرسه دائر كنند و تعلم و تربیت اطفال
مسلمانان را عهده‏دار شوند، و جایز نیست مسلمانان فرزندان خود را به مدارس و
كودكستانهاى آنها بفرستند.

 

مسأله 2889 ) تأسیس مدارس مختلط اعم از ابتدائى و عالى و تدریس در آن مدارس و
فرستادن فرزندان به آن مدارس و همكارى با آنها، جائز نیست.

مسأله 2890 ) بر مسلمانان واجب است در صورتى كه مدارس و دانشگهاهها و
دانشكده‏هاى علوم و صنایع مورد احتیاج عموم، طبق آداب و سنن و رعایت احكام اسلام
به تعداد كافى نباشد، خودشان مستقیما به تأسیس اینگونه مدارس و دانشگاهها بر اساس
تعالیم مقدّسه اسلام و اجراء برنامه‏هاى دینى، اقدام نمایند و تا مى‏شود طورى ترتیب
بدهند كه از تمام طبقات اعم از فقیر و غنى هر كسى استعدادش بیشتر است بتواند به
تحصیل ادامه دهد.

مسأله 2891 ) دانش‏آموزان و دانشجوها در هر رشته‏اى از علوم مباحه اگر غرضشان از
تحصیل، خدمت به جامعه و ازدیاد عظمت اسلام و رفع حاجت مسلمانان از بیگانگان
باشد، اجر و ثواب بسیار دارند.

مسأله 2892 ) حضور در كلاس درسى كه استاد آن، فساد عقیده داشته باشد و در ضمن
درس، بطور ضمنى، علیه اسلام تبلیغ مى‏كند، جائز نیست.

منبع:مسائل اجتماعی اسلام رساله عملیه