تبلیغات
دوستدارن آیت الله العظمی آقای حاج آقا علی صافی - مهین بانو
مهین بانو

روز مــیلاد مـهین بــانوی والا زینب است                    روز میلاد ســرور قــلب زهـرا زینب است

هست روز مــولد آن زن کـه بـر آن افـتخار                    می نماید حـضرت آدم چو حوّا زینب است 

هست روز مـــولد دخت امــــیر المؤمنین                   بعد مادر در زمانش نیست همتازینب است

آنکه بُد اندرشجاعت هم چوباب خود علی                  درشهامت همچومامش کردغوغازینب است

مسـجد پـیغمبر ار مــادر بـیان حــق نـمود                 کرد حق در کـوفه و در شام افضا زینب است

 

آن زنی کـاندر قیام کـربلا چـون خـواهـرش                 بـا بـــرادر بـــود همــره در بــلایا زیـنب است  

آن زنی کــز کـربلا تا شـام دشمن را نمود                 بـا امـام چـارمین آن گـونه رسوا زیــنب است

گــر به دقّت بـنگری انـدر جـهات حضرتش                 بنگری یک زن جهانی علم و تقوا زینب است

راستی خواهند زنـها گر سعادت بهر خود                 آنکـه بـاید اسـوه بـاشد بــهر آنـها زینب است 

نی همی زنهاکه هرمردی بجویدراه راست              رهــنمای او بـه دنـیا و بـه عـقبی زیـنب است 

هــم ز انـوار نـبوت هـم ولایــت بـهره برد                 وز شــعاع عـلم روشـن کـرد دنـیا زیـنب است  

درعمل هم گوی سبقت برده است ازهمگنان          با تـمام آن مـصائب پــای بــر جــا زیـنب است

بهر استشفا(علی)این چندشعر انشانمود             خـواستار لـطف از بـانوی عــظمی زیـنب است

دارد امّــید شـــفاعت زان مــقام ارجـــمند             چـون رسد فـردا که این حق از برای زینب است