تبلیغات
دوستدارن آیت الله العظمی آقای حاج آقا علی صافی - بانگ ناله
بانگ ناله

امام هـــــادی و نور خـــــدا ز دنیا رفت

شهید زهر جفا خسته دل از اینجا رفت

بنی امیه چو قدرت به دستشان افتاد

ستم زیاد از آناد بر آل طــــــــــــه رفت

سپس به جور چنان دست زد بنی عباس

که جان و مال عزیزان دین به یغما رفت

ز جمله بر گل گلزار دیــن علــــی نقی

ستم به روی ستم فوق حد و احصا رفت

همان امام معظم ز چــــــارده معصوم

دهم امـــــــــام دلی پر ز خون اعدا رفت

خطاب ارجعی او را ندا نمود و به شوق

ز خود گذشت و سوی قرب حق تعالی رفت

ز بس جفا و ستم دید از حکومت جور

تمام روز و شــــــبش در غم و بلایا رفت

زمانی از متوکل کشید آن هـــمه رنج

گهی ز معتمد و معتز آن ستم ها رفت

به جبر برد عدو حضرتش به بزم شراب

چگونه کار شقــــتاوت به حد اعلی رفت

در آخر از ستم خصم دون به زهر جفا

شهید گشت و به وصل خدای یکتا رفت

بریز اشک تحسّرعـــــلی به ماتم او

که بانگ ناله از این غصه بر ثریا رفت

مرحوم آقا رضی الله عنه