تبلیغات
دوستدارن آیت الله العظمی آقای حاج آقا علی صافی - خود بینی
خود بینی

     از عُجب و خود بینی در اعمال صالحه و رفتار نیک خود احتراز کن، و زحمت خود را ضایع مگردان، بلکه خیری که از تو صادر شود از جانب حق دان ، و به توفییقی که تو را داده است فرحناک و متشکر باش.

( سَیّة تسوک خیر من حسنة تُعجِبُک)

 

به عُجب اعمال خود ضایع مگردان                 که باشد عُجب سدّ راه مردان

بَـرِ یک عــالمی احسـان و نـعمت                  نـباشد طاعتت را قـدر و قیمت

چـو خـود بینی بود از بت پرستی                 شکستی بت گر ازپندار رستی  

منبع: گنج دانش مرحوم آیت الله محمد جواد صافی.