تبلیغات
دوستدارن آیت الله العظمی آقای حاج آقا علی صافی - زیارت علما
زیارت علما

پند : 6

در زیارت علما و ارباب فضل و کمال به تقصیر از خود راضی مباش ، که معاشرت با علما و مصاحبت آنان موجب فزایش دانش و عبادت خدا وند است.

( النظر الی وجه العالم عبادة )

(یعنی : بالعلماء مَن صَدَقَّ فِعلهُ قَوله وَ مَن لَم یُصدِّق فِعلُه قَولهُ فَلَیس بِعالِم )

 

گــرت باشد کـمال عـقل و بــینش                    مــــلازم بــاش بــا اربـاب دانش

چو ز آنان در جهان کس نیست برتر                  نشــینی گـــر تـو با ایشان نکوتر