تبلیغات
دوستدارن آیت الله العظمی آقای حاج آقا علی صافی - ولای حضرت صادق
ولای حضرت صادق

دلا به سوک نشین در عزای حضرت صادق

ز دیده اشک بریز از برای حضرت صادق

جهان دانش و بینش که هست ریشه عظمش

ز فیض منبع علم خدای حضرت صادق

کسی که زنده ز علمش نمود روی زمین را

برون شده است علوم از سرای حضرت صادق

برون ز مکتب او شد رجال نام آور

که هر یک اند نشان زاعتلای حضرت صادق

به نشر علم پس از باب او کسی نشنید

کسی رسیده چنین پا به پای حضرت صادق

ولیک حیف که منصور با جفای زیادش

نمود تنگ جهان را برای حضرت صادق

چه این ستم ننمود اکتفا و عاقبت الامر

خموش کرد به زهرش صدای حضرت صادق

براستی که ستم کاری بن عباس

نبود منحصرا ماجرای حضرت صادق

به ظلم ها که به آل علی رسید از آنها

یک از هزاره شده ابتلای حضرت صادق

علی بس است دل آتش گرفت در الم او

همین بس است برایم ولای حضرت صادق