تبلیغات
دوستدارن آیت الله العظمی آقای حاج آقا علی صافی - عید الله اکبر
عید الله اکبر

علی را کرد پیغمبر ولی و رهنمای ما

هله عید غدیر آمد که با امر خدای ما

بزیر سایه اش باقی بناند اعتلای ما

که ماند تا قیامت دین شکوفا از برای ما

علی شد والی ملک ولایت بعد پیغمبر

درآن صحرا به خوبی آنچه بد دستور اجرا کرد

چو امر بلغ آمد مصطفی خود را مهیا کرد

به او امر ولایت را به فرمان حق اعطا کرد

علی را برد بالا روی دست و خطبه انشا کرد

امیر المومنین را جانشین بنمود پیغمبر

بدینسان کرد فرمان ولایت را به او اعطا

بگفتا هر که را مولا منم باشد علی مولا

در آن مجمع مسجل شد ولایت بهر آن مولا

همه بیعت به او کردند از اعلا و از ادنی

همه دیدند کان منصب بود مخصوص آن سرور

که در قرآن سخن از شان  او و قدر او گفته

نه تنها در غدیر خم بدینسان مصطفی گفته

سخن در شان او هم پیش از اینها مصطفی گفته

به شانش انما گفته به مدحش هل اتی گفته

که هر کس اهل انصاف است دارد این سخن باور

علی بعد از نبی افضل ز کل انبیا باشد

علی بعد از پیمبر اشرف خلق خدا باشد

علی واقف به اسرار همه ارض و سما باشد

علی همچون نبی مقصد ز علم ما سوی باشد

پیمبر شهر علم است و علی بر شهر علمش در

علی را کرد پیغمبر ولی و رهنمای ما

هله عید غدیر آمد که با امر خدای ما

بزیر سایه اش باقی بناند اعتلای ما

که ماند تا قیامت دین شکوفا از برای ما

علی شد والی ملک ولایت بعد پیغمبر

درآن صحرا به خوبی آنچه بد دستور اجرا کرد

چو امر بلغ آمد مصطفی خود را مهیا کرد

به او امر ولایت را به فرمان حق اعطا کرد

علی را برد بالا روی دست و خطبه انشا کرد

امیر المومنین را جانشین بنمود پیغمبر

بدینسان کرد فرمان ولایت را به او اعطا

بگفتا هر که را مولا منم باشد علی مولا

در آن مجمع مسجل شد ولایت بهر آن مولا

همه بیعت به او کردند از اعلا و از ادنی

همه دیدند کان منصب بود مخصوص آن سرور

که در قرآن سخن از شان  او و قدر او گفته

نه تنها در غدیر خم بدینسان مصطفی گفته

سخن در شان او هم پیش از اینها مصطفی گفته

به شانش انما گفته به مدحش هل اتی گفته

که هر کس اهل انصاف است دارد این سخن باور

علی بعد از نبی افضل ز کل انبیا باشد

علی بعد از پیمبر اشرف خلق خدا باشد

علی واقف به اسرار همه ارض و سما باشد

علی همچون نبی مقصد ز علم ما سوی باشد

پیمبر شهر علم است و علی بر شهر علمش در