تبلیغات
دوستدارن آیت الله العظمی آقای حاج آقا علی صافی - ماه محرم
ماه محرم

محرم رسید و عزای حسین است

جهان در عزا از برای حسین است

نه  تنها زمین غرق در سوگواری است

ملک در غم از ماجرای حسین است

اگر راه دین باز بر روی مـــــــردان

همه از ره رهگشای حسین است

بلی دین پاکی که پیغـــــمبر آورد

بقایش به کرب و بلای حسین است

حسینی که پیش ستم کار و خائن

دوتا  از ثبات و عــــبای حسین است

حسینی که صوت عدالت  به عالم

رسا از صدای رسای حسین است

حسینی که هر کس به حالش نظر کرد

به حسرت ز صبرورضای حسین است

گذشتن ز خویش و ز فرزند و یاران

نشان وفا و صفــــــــای حسین است

شبیه پیمبر که فرقش دو تا شد

علی اکبر با وفـــــــای حسین است

رضیعی که با تیر حلقش دریدند

علی اصغر مه لقــــای حسین است

سری که به صوت جلی خواند قرآن

سر نی سر از تن جدای حسین است

تن زیر ســــم ســـتوران  فتاده

تن پاک ایــــــــزد نمای حسین است

اسیر ستم در ره عشق جـــانان

زن و دختر بی نــــــوای حسین است

لبی را که چوب از جفا زد ستم گر

لب لعل معــــجز نمای حسین است

کسی را خبر از مصیبات او نیست

خبر دار از آن هم خدای حسین است

محرم رسید و عزای حسین است

جزای حسین و سزای حسین است

نه  تنها زمین غرق در سوگواری است

امیدش به دار الشفای حسین است

 شب هشتم محرم 1431