تبلیغات
دوستدارن آیت الله العظمی آقای حاج آقا علی صافی - 5 پند از گنج دانش
5 پند از گنج دانش

پند:1

     تا بتوانی در طلب علم کوشش کن وساعی باش که علم میراث پیغمبران است.

.......

پند:1

   تا بتوانی در طلب علم کوشش کن وساعی باش که علم میراث پیغمبران است.

                                            (العلماء ورثة الانبیاء)

     وعالم زنده است اگر چه به ظاهر در زمره اموات محسوب.

                                       (بل احیاء عند ربهم یرزقون)

    و جاهل مرده است اگر چه در کسوت احیا است.

                                      (الناس موتی واهل العلم احیا)

بـــزرگی چون بــود در فضل و دانش            به دانش ده بـــزرگی را فــزایش

به عالَم آنکه عالِم شد امـــیر است            به هر جا دانش او رادستگیراست

که دانش نـور دل محبوب جان است           به آن هـر نـاتوانــی را تـوان است

فضائل باعث هــر سود و گـنج است           جهالت مــایۀ هر درد و رنـج است

ز دانـــائــی بـــود هــر مــرده زنــــده           ز نــادانــی بــود هــر زنــده مــرده

اگـــر خــواهــی حـیات جــاودانـــی             پی عــلم و عــمل رو تـا تــوانـی 

پند:2

      علم را به حلم و بردباری زینت ده،تا مردم به تو رغبت کنند و از علـم تو استفاده نمایند.

                                      (اطلبوا العلم و تزیّنوا معه بالحلم) 

چــو آمـــد بــــردباری زیـب دانش                بــر آن دِه عِلم و عـرفان رانمایش 

اگر بـــا عـــلم ســازی حِلم توأم                همیشه زنده دل بـاشی و خـرّم

پند:4

      اکرام علماء را وظیفه ی همّت ساز،و با ارباب علم استخفاف مکن،که خواری دنیا و آخرت در استخفاف به علماء است.

                                    (من اکرم عالماً فقد اکرمنی)

                                    (و من اهان عالماً فقد اهانتی)

اگر خواهی شوی بر خلق حاکم               بـه جــان و دل نما اِکـرام عــالم

بــه قدر وسع در تـعظیم او کـوش              خطایش را به ستر مهر می پوش

پند:5

     علمی را که تحصیل نمودی باید به کار بندی،که عالم بی عمل چون در خت بی ثمر است،بلکه نادان از دانای بی عمل برتر و در عقل و شرع مذّمتش کمتر است.

                 (یغفر للجاهل سبعون ذنباً قبل أن یغفر للعالم ذنب واحد)

از آن دانا کـــه نـــاپرهیزکار است              بـپرهیز ار تـرا دیـن استوار است  

غرض ازفضل ودانائی است کردار             نه درس و بحث و نطق وشهدگفتار

                          صورت منور