تبلیغات
دوستدارن آیت الله العظمی آقای حاج آقا علی صافی - شهادت امام جعفر صادق علیه السلام
شهادت امام جعفر صادق علیه السلام

چرا دل ناله را از سر گرفته

ز سوز از دیده اشک تر گرفته

چرا بلبل ز چهچه اوفتاده

چرا قمری سر اندر پر گرفته

چرا عالم قرین سوگواری است

جهان را سیل غم در بر گرفته

مرحوم آقا در شب شهادت امام صادق سال1386

چرا دل ناله را از سر گرفته

ز سوز از دیده اشک تر گرفته

چرا بلبل ز چهچه اوفتاده

چرا قمری سر اندر پر گرفته

چرا عالم قرین سوگواری است

جهان را سیل غم در بر گرفته

چرا هم این زمین هم اسمانها

ز ماتم هیبتی دیگر گرفته

چرا اندر عزا پیغمبرانند

لباس غم به تن یکسر گرفته

چرا ختم رسل در ناله و آه

عزا چون ساقی کوثر گرفته است

چرا اندر بغل زانوی غم را

کنون صدیقه اطهر گرفته

عزای صادق آل رسول است

که عالم را به زیر پر گرفت است

امام صادق آن حضرت که فیضش

همه از کهتر و مهتر گرفته

همان حضرت که خود دنیای دانش

ز علمش زیب و مجد و فر گرفته

ششم ماه فروزان امامت

که خلق از خواب غفلت برگرفته

سرای دانشش انسان وسیع است

که هر کس بهره از آن در گرفته

هزاران تن بزرگان را ببینید

که هر یک توشه زان محضر گرفته

چگویم من به مدح آنکه قدرش

ز توصیف بشر برتر گرفته

به من لطفی کن ای فیض الهی

که فیضت جمله بحر و بر گرفته

علی صافی گلپایگانی

ولایت را چو جان در بر گرفته

مرانی از در لطفت گدائی

کز اول جای در این در گرفته