تبلیغات
دوستدارن آیت الله العظمی آقای حاج آقا علی صافی - حضرت معصومه سلام الله علیها
حضرت معصومه سلام الله علیها

       روایت شده که حضرت امام رضا علیه السلام به سعد اشعری قمی فرمود که ای سعد نزد شما قبری از ما هست سعد گفت فدای تو شوم قبر فاطمه دختر امام موسی (علیه السلام)را می فرمائی؟ فرمود بلی هر که او را زیارت کند و حق او را بشناسد از برای او است بهشت.

                   قنوت.حضرت معصومه

ای کــه در این آستان پـا می گـذاری هـوش دار                       کــاین حــرم باشد حـــریم عـصمت پروردگـار

در حــریم حـضرت مــعصومه پـا نـه بـا خـــلوص                       تـا بگــیری از خــدایش آنــچه داری انـــــتظار 

این مـقام قــرب حـق است و از این ره می توان                    هم به دست آری بهشت و هم رها گردی ز نار

دختر موسی بن جـعفر جـسته در ایـنجا مکــان                     فـــخر کــن کـــاندر حـــریم او تـــو را دادنــد بـار 

هر چـه میخواهی بــخواه از او کــه با اذن خـــدا                   هـست قــادر بـر عـــطا و بـاشدش ایــن اقــتدار 

ســـــالهایی شـــد گــــدای آســتان او شـــدم                    تــا بگـــیرد دســت مـــن امــروز و در روز شـــمار

بـــر (عــــلی صـــافی گـــلپایگانی ) از کـــرم                       مــنتی نــه، تــا رهــا گـــردد ز رنــج و انکســار