تبلیغات
دوستدارن آیت الله العظمی آقای حاج آقا علی صافی - شهادت امام جواد
شهادت امام جواد

خدایا به حق امام جواد

كه درراه دین جانش از دست داد

امامی كه در نوجوانی شهید

شد از زهر آن ظالم بد نهاد

امامی كه با سن ، اندك كه داشت

در علم بر روی مردم گشاد

امامی كه در مجلس واحدی

ز دانش جهانی ز علمش نهاد

امامی كه شان امامت به او

به دور صباوت خداوند داد

امامی كه با معجزاتی كه كرد

هدایت نمود است خلق زیاد

امامی كه داد آنچنان داد علم

كه از دانشش خصم از پا فتاد

ولی دشمن از بهر دنیای دون

چنان از پی دشمنی ایستاد

كه او را به زهری شهید ستم

نمود و گل هستیش شد به باد

خدایا (علی) را پس از فضل تو

به حب جوادش بود استناد

                                                                       

 

 

                 عزاداری