تبلیغات
دوستدارن آیت الله العظمی آقای حاج آقا علی صافی - منتخب روایات امام باقر
منتخب روایات امام باقر

اول: عالمی که مردم به علم او منتفع شوند افضلست از هفتاد هزار عابد.

دوم: چهار چیز است که از گنجهای بر ونیکویی است ،کتمان حاجت وکتمان صدقه و کتمان درد وکتمان مصیبت.                     

سوم: فرمود تواضع و فروتنی آن است که راضی باشد شخص به نشستن  درمحلی که پست تر است از محلی که مقتضای شرف اوست ، و انکه سلام کنی بر هر کسی که ملاقات کنی ،وآنکه ترک کنی مراء ومجادله را اگر چه حق با تو باشد.

چهارم: فرمود حیا و ایمان یک ریسمان مقرون و این دو گوهر گرانمایه در یک سلک منظوم هستند پس هرگاه یکی از آن دو برود رفیقش نیز به مرافقت و مصاحبت او می رود.

پنجم: چه بسیار افتد که مردی با مردی دیگر ملاقات نماید و دعا و خوش آمد گوید خداوند دشمنت را سرنگون و منکوب گرداند و حال آنکه او را دشمنی نباشد مگر خدا.                                                                                        

                                                                                    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منبع:منتهی الامال/ مواعظ و کلمات امام  باقر علیه السلام