تبلیغات
دوستدارن آیت الله العظمی آقای حاج آقا علی صافی - شهید زهر
شهید زهر

آه با دست یکی از اشقیا

شد شهید کین امام مجتبی

کرد تحریک معاویه اثر

شد به دست جعد این ظلم و جفا

آنکه در دور حیات خوشتن

روز و شب دید آن همه رنج و بلا

نه ز بیگانه ستم تنها کشید

که بلاها دید او از آشنا

در قبال آن همه ظلم و ستم

کرد صبر و حلم از بهر خدا

بهر دنیا بعض از یاران او

در صف اعداء او جستند جا

رفته با پای ییاده چند بار

از مدینه تا حریم کبریا

با فقیران مال خود تقسیم کرد

بود اینسان درگه جود و سخا

با تمام این منا قب خصم دون

داد او را روز و شب رنج و بلا

عاقبت رفت از جهان ای آه آه

شد شهید کین و رفت از این سرا

در عزای نور چشم فاطمه

با (علی) گردید هر یک هم نوا

تا خدا از لطف وفضل بیشتر

هم دهد اجر شما و هم مرا

استفتا7صفر