تبلیغات
دوستدارن آیت الله العظمی آقای حاج آقا علی صافی - اربعین حسینی
اربعین حسینی

به اربعین حسینی شهید کرب و بلا

دوباره شور عزا پر نموده ارض وسما

دوباره گشته سیه پوش کوچه و بازار

رسد به گوش زهر گوشه ای نوای عزا

دوباره خاطره اربعین زند آتش

به جان هر که بود دوستدار آل عبا

دوباره در نظر آید عطیه و جابر

که کرده اند زیارت مراقد شهدا

زدند بوسه پس از غسل قبر پاک حسین

بدین مقام شدند اسبق از تمامی ما

به یادشان رسد آن دم که اهل بیت حسین

رسیده از سفر شام غرق رنج و بلا

به یادشان رسد آن دم که کاروان اسیر

رسید و یاد نماید ز روز عاشورا

بیاد آورد از زینب و از آنچه که دید

بلا به روی بلا و جفا به روی جفا

بیاد آرد از آن دم که کربلا چو رسید

برادرش بد و یاران بگرد آن زنها

بیاد آرد ازآن دم که دید زینب زار

که گردشان بگرنپفتند لشکر اعدا

بیاد آرد از او و ز روز عاشورا

که نیست قدرت توصیف آن به نطق رسا

بدید جمله یاران با وفا ی امام

همه شهید و فتادند جملگی از پا

برادران و جوانان هاشمی همگی

بدید غرقه به خون پاره پاره تن یکجا

بدید ملنده برادر میان آن همه خصم

غریب و بی کس و بی یاورو بود تنها

پی وداع بیامد حسین سوی حرم

بگرد او زن و کودک کنند آه و نوا

وداع مرد و به میدان رزم روی نمود

چگونه بود درآن لحظه حال آن مولا

زیک طرف چو نظر میکند به یارانش

همه شهید و به راه خدا شدند فدا

ر یک طرف چو نظر میکند به اهل حرم

غریب و بی کس و یاور میان قوم دغا

ز یک طرف تن تنها و این گروه لئام

روان به معرکه گردید یکه و تنها

بیاد آور و کن گریه بر عزیز خدا

و زآنچه بر سر او آمده ز ظلم و جفا

ز بسکه نیزه و شمشیر و تیر وارد شد

نماند جای درستی به پیکرش یکجا

فتاد با تن صد چاک او به روی زمین

که شمر آمد و سر از تنش نمود جدا

در اربعین نشینیم در عزای حسین

بدین وسیله بجوئیم ما رضای خدا

علی صافی افسرده دل از آن حضرت

امید یاری  امروز دارد و فردا

مرحوم آقا در روز اربعین 1429