تبلیغات
دوستدارن آیت الله العظمی آقای حاج آقا علی صافی - قرین غم
قرین غم

شــهید زهــر جـفا حــضرت رضـا گـردید                    کـه از غـــمش بـه نـوا ختم انــبیا گـردید

امام هشـتم مـا شـد شهید و این بیداد                   بــه آن جــناب زمأمون بــی حـــیا گــردید 

فــریبکار چـو مأمون کــم است در تــاریخ                  که خصمی اش هـمه با روی و باریا گـردید

به ظاهرش چویکی دوست بهر حضرت بود                و لیک دشـمنی اش فاش و بر ملا گـردید

امـــام بـر حــق مـا حــضرت رضـــا را بـین                چسـان بــه رنج و غــم و درد مـبتلا گـردید

نــرفت آب خـوشی از گـــلوی آن حـــضرت               قـــرین هـــمچو خــبیثی عــزیز مـا گــردید 

مــجال نـیست که گــویم ز ســوء رفـتارش                کــز او بـه سـبط نـبی حــجّت خـدا گــردید 

کسـی کـه عـالِمِ آل مــــحمدش خــواندند               چسـان قــرین بــلا گشت و بـی نـوا گـردید

بــه آن هــمه سـتم و جــور اکـــتفا نـنمود               نــــهال هســـتی او قــطع از جـــفا گــردید  

به دست خویش به اوزهر داد وشدمسموم              ز شـــرّ فـــتنه آن مـــرد دون رهـــا گـــردید 

غـــریب و بـی کس و دور از وطن ز دنیا رفت             جــــــدا ز نــــعمت او خــــیل اولیـــا گــردید

بــــرای زنــدگی چـــند روزه ز اهــل ســتم             چه فـتنه ها که در ایــن خــاکدان بـپا گــردید

(عــــــلی صـافی) افسرده حـال مـختصری             بــه حـــال غـــصه بــه تـــذکار مـاجرا گــردید

اگــــر قـــبول نــــماید زِمَـــن امــــام رضــــا               سـعادت است کـه زیـن بنده او رضـا گـردید

خـــوشا بـه حـال کسـی که زحـبّ آل عــلی             بــــه روی او در فــــوز و فـــــلاح وا گــــردید 

تاریخ:29صفر1416

شهادت امام رضا تسلیت باد