تبلیغات
دوستدارن آیت الله العظمی آقای حاج آقا علی صافی - مذمت ریا
مذمت ریا

آیت الله آخوند ملا محمد جواد صافی.پند: 53        

             اگر عبادتی کردی زنهار او را به ریا ضایع مگردان، و خود را برای خوشنودی خلق مورد سَخط الهی قرار مده ، کهبنده ای بی ارادۀ خداوند مصدر امری نیست، و محتاج ضعیف را چه قدر و قیمت است که خوشنودی او را به رضای غنی بالذّات مقدم داری و در حق او جل شأنه شرک ورزی.

(اِنَّ اَدنی الریا شِرکٌ)

 

ســـتم بــر حـق کــند مرد ریـاکـار           مــرائـی را تو خـود انسان مـپندار

اگر دانـد کـه جز حـق نیست قـاهر         چــرا طـاعت کـــند بــر غــیر ظـاهر 

 

گنج دانش مرحوم آیت الله محمد جواد صافی